آموزش دوره Exchange

بسیاری از شبکه های بزرگ ، امروزه برای انجام امور ایمیل و تقویم و قرارهای مختلف از این محصول پر رونق ماکروسافت سود می برند.

سرفصل دوره  Exchange 2010  (۷۰-۶۶۲

Installing Exchange Server 2010
Exchange Databases and Address Lists
Exchange Mailboxes
Distribution Groups and Public Folders
Configuring Client Access
Federated Sharing and Role Based Access Control
Routing and Transport Rules
Configuring Transport Servers
Monitoring Exchange Server 2010
Logging and Reports
Managing Records and Compliance
Message Integrity, Antivirus, and Anti-Spam
Exchange High-Availability Solutions

Exchange Disaster Recovery

در این دوره دانشجویان مباحث زیر را فرا می گیرند :

Designing & Implementing Email Server
Mail Forwarder
Calendar Configuration
External & Internal Mail Server Connection
Exchange Clustering Solutions
Anti-Spam
Email Filtering

فرم تماس با ما

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.