دوره آموزش لینوکس

شرکت Redhat به عنوان یکی از بزرگترین توزیع کنندگان لینوکس در دنیا شناخته می شود در بسیاری از دیتا سنترها و شبکه های بزرگ از سیستم عامل های Redhat استفاده می شود. با توجه به سابقه درخشان این شرکت مدرک بین المللی آن نیز دارای اهمیت ویژه ای در دنیا می باشد.

دوره ها و مدارک بین المللی لینوکس:

مدرک RHCSA:Red Hat Certified System Administrator

در ایـن دوره افـراد بـا نصب ، پیکـربنـدی و راه انـدازی سیستم عامـل ردهت آشنا می شونـد. ایـن دوره افراد را قـادر می سـازد تـا بتواننـد کاربـران ، هـارد دیسک ، سیستم های Sharing و نـرم افزارها را بـه صورت کامـل مدیریـت و نـگهداری نماینـد.

مدرک RHCE:Red Hat Certified Engineer

ایـن مـدرک جـزء بـا ارزشتـریـن مدارک بیـن الملـی IT می باشد و در آن افـراد بـا نصب و پیکـر بندی سرویـس های رایـج از قبیل Apache , Mail , Squid , DNS و … بصورت کامل آشنـا می شونـد.

مدرک RHCSS: Red Hat Certified Security Specialist Training

یکـی از دوره هایـی کـه بـه صورت آکـادمیـک و طبقـه بنـدی شـده به مقولـه امنیـت می پـردازد دوره RHCSS می باشد. در ایـن دوره افـراد پیـکربنـدی SELinux ، یـکپـارچـه سـازی احـراز هویـت و ایجـاد امنیـت بـر روی سرویـس های مختلف را بصورت کامل فرا می گیرنـد.

مدرک RHCVA: Red Hat Certified Virtualization Administrator

مجازی سازی به افراد امکان استفاده بهینه از منابع سخت افزاری یک شبکه را می دهد .شما با استفاده از این ویژگی می توانید چندین سرور را بر روی یک سرور فیزیکی داشته باشید. این دوره به افراد امکان مدیریت شبکه های مجازی بر اساس سیستم عامل Redhat را می دهد.

سرفصل دوره آموزشی لینوکس (مقدماتی و پیشرفته)

مقدماتی (۴۰ ساعت)

 • تاریخچه
 • تولد لینوکس
 • خصوصیات لینوکس
 • سیستم های عامل مبتنی بر یونیکس
 • سازمان متن آزاد (GNU)
 • معرفی توزیع کنندگان لینوکس
 • دلایل استفاده از لینوکس
 • دستورات فایل سیستم
 • معرفی ساختار سلسله مراتبی Object ها در سیستم عامل
 • نام فایل ها در لینوکس
 • دستور cd برای حرکت در ساختار سلسله مراتبی سیستم فایل
 • بررسی شاخه های سیستم فایل
 • نحوه نام گزاری deviceها
 • دستورات اولیه Shell: ls، cp، mkdir، mv، cat، pwd
 • مفهوم mount
 • ابزارهای پیشرفته سیستم عامل
 • مفهوم user و group در لینوکس
 • انواع فایل ها در لینوکس
 • مفهوم فایل های link
 • فایل های ویژه در /dev
 • ساختار فایل سیستم
 • ساختار Ext2 , ساختار Ext3 , tar, gzip
 • pipeline and redirection
 • جستجو در فایل سیستم
 • نصب لینوکس
 • ویرایش فایل های متنی
 • cat
 • tail and head
 • عبارات منظم (regular expressions)
 • Grep
 • vi
 • فرایندها در لینوکس
 • Foreground and background modes
 • مدیریت فرایندها
 • ابزار top، ps، pstree، kill، vmstat
 • مفهوم signal
 • فرایند boot در لینوکس
 • تشریح Runlevelها – تشریح inittab – تشریح rc – تشریح init.d
 • ابزارهای پیکر بندی سیستم
 • ابزار پیکربندی Runlevel ها
 • ابزار پیکربندی سیستم: setup، ntsysv، authconfig، system-config
 • ابزارهای گرافیکی برای پیکربندی سیستم
 • ابزارهای مدیریت کاربران
 • مدیریت بسته های نرم افزاری
 • زمان بندی وظایف
 • مدیریت فایل سیستم
 • ابزارهای پیکر بندی شبکه
 • اسامی سمبلیک شبکه
 • ابزارهای پیکر بندی: ifconfig،
 • فایل های مرتبط با تنظیمات شبکه
 • Routing
 • ابزارهای کاربردی: wget، lynx، ssh، telnet

پیشرفته (۵۰ ساعت)

 • معرفی ابزار مدیریتی Webmin
 • root password recovery
 •  تشریح مراحل boot سیستم
 • گزارش عملیات سیستم (Logging)
 • کامپایل و نصب نرم افزارها از روی source code
 • مدیریت دیسک
 • Firewall و تشریح IPtables
 • راه اندازی NFS
 • آشنایی را سرویس E-mail
 • آشنایی با سرویس DNS
 • امنیت سیستم

فرم تماس با ما

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.